Skandi Mēbeles
Jūsu grozs

Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


Šajos e-komercijas platformas lietošanas noteikumos ir aprakstīts, kā jūs drīksiet izmantojat šo vietni (turpmāk - "Vietne") un tajā integrētos e-komercijas pakalpojumus. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat savas personiskās informācijas apstrādei, kā aprakstīts Privātuma politikā (šeit), kā arī piekrītiet lietošanas noteikumiem aprakstītiem zemāk. Veicot pirkumu vietnē, Jūs piekrītiet aprakstītajam Preču garantijas un atgriešanas noteiktumos (šeit).


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.    Pārdevējs – vietnes, un ar to saistīto tiesību īpašnieks Raeco SIA, reģistrācijas Nr. 40103395036, PVN maksātāja nr. LV40103395036 juridiskā adrese: Tukuma nov., Tukums, Zvirgzdu iela 8, LV-3101, Latvija un faktiskā adrese: Dārzciema iela 91, Rīga, LV-1073, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālrunis: +371 25755739, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.2.    Pircējs/Patērētājs - fiziska persona, kas iegādājas preces no Raeco SIA personīgām ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām un mērķiem, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. Pircējs/Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas plāno iegādāties preces vai pakalpojumus no Raeco SIA ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistītiem mērķiem. Pārdevējam nav pienākums Pircējam/Uzņēmējam nodrošināt tiesības, kas tiek nodrošinātas Pircējam/Patērētājam atbilstoši  Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.

1.3.    Šie noteikumi ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus noteikumus, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto preču pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces Vietnē.

1.4.    Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs pēc iepazīšanās ar Noteikumiem, veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci. Ja pasūtījums netiek apmaksāts, līgums netiek uzskatīts par noslēgtu.

1.5.    Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Vietnē, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē un attiecas tikai uz tiem pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Noteikumu grozījumu veikšanas. Pārdevējs informē Pircēju par izmaiņām Noteikumos (piemēram, pa e-pastu un/vai elektroniski atspoguļojot informāciju Pircēja kontā, un/vai publicējot informāciju Vietnē u.c.). Ja Pircējs pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas jebkādā veidā izmanto vietni, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis visiem Noteikumu grozījumiem.

1.6.    Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos vietnes pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot vietni, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.  

1.7.    Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Vietnē, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.  

2. REĢISTRĀCIJA

2.1.    Lai varētu izmantot vietnes pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam nav obligāti jāreģistrējas. Tomēr, lai iegūtu pilnvērtīgāku iepirkšanās pieredzi, mēs aicinām Pircēju reģistrēties, izveidojot savu personīgo kontu vietnes (sadaļā "Reģistrēties").

2.2.    Pirms reģistrēšanās Pircējam ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku. Pēc tam, kad Pircējs ir reģistrējies Vietnē, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar Privātuma politiku un tai piekrīt. Privātuma politika attiecas uz šī Līguma ietvaros apstrādātajiem personu datiem. (Privātuma politika ir publicēta tīmekļa Vietnē https://skandimebeles.lv/informacija/privatuma-politika). Pircējam ir pienākums veikt izmaiņas savā profilā par jebkurām būtiskām izmaiņām tās fizisko personu datos: uzvārdā, adrese, e-pasts, tālrunis u.t.t.  Pircējs ir pilnībā atbildīgs par šo izmaiņu neaktualizēšanas rezultātā radītajām sekām (piemēram – preču izsniegšanu nepareizai personai utt.). 

2.3.     Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un norādot tajā nepieciešamos datus (turpmāk tekstā – “Reģistrācijas dati”). Pircējs pats ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu trešajām personām un/vai atjaunināšanu. Reģistrētie Pircēji pēc saviem ieskatiem atbilstošās sadaļās var norādīt papildu informāciju par sevi. Sniedzot šo informāciju, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot vietnes pakalpojumus. 

2.4.    Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Vietnē un savu piekļuves datu neizpaušanu trešajām personām. Ja vietnes sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja pastāv risks, ka piekļuves dati ir kļuvuši pieejami trešajai personai, Pircēja pienākums ir nekavējoties mainīt savus profila piekļuves datus vai profilu dzēst.

2.5.    Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes. 

2.6.    Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, nodrošinot Preču garantijas servisu, administrējot parādsaistības, un veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus vietnes pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.7.    Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt, vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto pasūtījumu. 

2.8.    Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot vietnes administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtīju izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.9.    Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi un tiesību aktos noteiktais personas datu glabāšanas pienākums, vai ievērojot uzņēmuma leģitīmās intereses - Pārdevēja prasījuma noilguma tiesību nodrošināšanai.

2.10.   Izveidotais Pircēja profils un tajā ievadītie un apstrādātie Pircēja dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus no pēdējā pirkuma Vietnē vai saņemts personas pieprasījums dzēst tās profilu vai persona pati savu profilu dzēsusi.

3. PREČU PASŪTĪŠANA

3.1.    Lai iegādātos preces, Pircējs veic pasūtījumu Vietnē, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu (grozu) un pēc tam iesniedzot to Pārdevējam (Apstiprināt Pasūtījumu).

3.2.    Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci atbilstoši šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

3.3.    Noslēdzot līgumu, Pircējs apņemas samaksāt preču cenu un pieņemt pasūtītās preces.

3.4.    Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces pircēja vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi un preces saņēmēja adresi. Mēs vācam tādus datus kā jūsu vārds,uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs un citu informāciju, kas nepieciešama jūsu pasūtījuma apstrādei un rēķinu izrakstīšanai. Juridiskais pamatojums jūsu vārda, uzvārda, e-pasta adreses un tālruņa numura apstrādei šādā nolūkā ir līguma izpilde. 

3.5.    Veicot Preču pasūtījumu Vietnē, Pircējs vai tā pilnvarotā persona – Lietotājs pilnībā apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm.

3.6.    Ar brīdi, kad Lietotājs Vietnē izveido Pasūtījumu un to nosūta Pārdevējam, tas Pircējam kļūst saistošs. Vietne nosūta Lietotājam e-pasta vēstuli (Pirkuma apstiprinājuma e-pasts), kurā tiek sniegta informācija par veikto Pasūtījumu. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs nav tiesīgs atteikties no Pasūtījuma vai to mainīt bez atsevišķas vienošanās ar Pārdevēju.

4. PREČU CENA, PIEGĀDES IZMAKSAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA (Piegādes informācija: https://skandimebeles.lv/informacija/piegades-informacija)

4.1.    Preču cenas Vietnē tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Vietnē pasūtījuma veikšanas brīdī; konkrētā preču cena un par precēm maksājamā summa Pircējam ir redzama pēc tam, kad ir izveidots pirkumu grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš/viņa nevar turpināt preču pasūtīšanu un pasūtījuma veikšanu.

4.2.    Preču piegādes izmaksas Latvijas teritorijā tiek aprēķinātas individuāli pēc aprēķināto kilometru skaita no Rīgas. Preču piegāde ārpus Latvijas teritorijas tiek aprēķinātas individuāli. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas ir redzama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.

4.3.    Pircējs par precēm norēķinās pasūtījuma veikšanas brīdī, izmantojot kādu no Vietnē norādītajām apmaksas sistēmām un veidiem.

4.4.    Pircēja noformētais pasūtījums ir saistošs Pārdevējam: 

4.4.1.    Ja izvēlēts kāds no tiešsaistes norēķinu veidiem – tiklīdz tiešsaistē veiksmīgi pabeigts apmaksas process, un Pircējs saņēmis pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. Pārdevējam savu un savu klientu interešu aizstāvības nolūkos ir tiesības pasūtījuma apstrādi atlikt līdz brīdim, kad veiksmīgi pabeigtajā tiešsaistes norēķinu procesā veiktā apmaksa ir faktiski ieskatīta vietnes bankas kontā. Par šādu gadījumu Pārdevējs informē Pircēju pēc iespējas nekavējoties;  

4.4.2.    Ja Pircējs izvēlējies veikt pasūtījuma apmaksu ar bankas pārskaitījumu, Pircējam tiek nosūtīts Rēķins.  Ar rēķinu apmaksājamie pasūtījumi Pārdevējam ir saistoši brīdī, kad Pārdevēja bankas kontā tiek saņemta Rēķina apmaksa no Pircēja.  Apmaksa veicama avansa veidā, par pilnu rēķinā norādīto summu. Rēķins jāapmaksā trīs (3) darba dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas, ja Rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja Rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies; 

4.4.3.    Ja izvēlēts kāds ESTO (līzinga/nomaksas) norēķinu veids – tiklīdz tiešsaistē veiksmīgi pabeigts apmaksas process, un Pircējs saņēmis pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. Pircējs, izvēloties apmaksas veidu kas iekļauj ESTO (līzingu / nomaksu), piekrīt, ka informāciju līzinga noformēšanai saņem ESTO LV AS atbilstoši ESTO noteikumiem un nosacījumiem un Pārdevējam šī Pircēja sniegtā informācija nav pieejama. Aizdevuma tiešsaitē noformēšanas ietvaros personas datu pārzinis ir ESTO LV AS un Raeco SIA minētā ietvaros Jūsu personu datus nesaņem un neapstrādā.

4.5.    Veicot pirkumus tiešsaistē, Pircējs piekrīt saņemt rēķinus vai preču pavadzīmes elektroniskā veidā. Tiek uzskatīts, ka elektroniskais rēķins vai preču pavadzīme (turpmāk tekstā „e-rēķins”) ir nogādāts Pircējam, un Pircējs to ir saņēmis ar brīdi, kad tas tiek izsūtīts no e-pasta adreses [email protected] vai [email protected]. Šādi elektroniskie pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez Pārdevēja un/vai Pircēja paraksta.

4.6.    Pasūtījumu apstrādes procesā Pārdevējam ir tiesības un pienākums izpildīt ar normatīvajiem aktiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un citi) noteiktos pasākumus, lai pārliecinātos par Pircēja naudas līdzekļu izcelsmi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī krāpšanas atklāšanas procesu ietvaros, kas var ietvert personas datu izmantošanu saistībā ar produktu, pakalpojumu vai abonementu iegādi, piegādi vai izmantošanu, ja tas ir nepieciešams pieprasījumu vai prasību izmeklēšanai. Juridiskais pamatojums jūsu personas datu apstrādei šādā nolūkā ir mūsu likumiska interese aizsargāt mūs un mūsu klientus no mēģinājumiem iesaistīt krāpnieciskos darījumos.

4.7.    Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šiem Noteikumiem.  

5. PREČU PIEGĀDE

5.1.    Veicot Preces Pasūtījumu, Pircējam ir iespējams izvēlēties šādus Preces piegādes variantus:

5.1.1.    Pašizņemšana (Bezmaksas) - Preces iespējams saņemt noliktavā: Dārzciema iela 91, Rīga, LV-1073, Latvija. Pircējam saņemot Preces Pārdevēja noliktavā, nav jāmaksā par Preču piegādes pakalpojumu;

5.1.2.    Piegāde ar kurjeru – Pārdevējs nodrošina kurjeru piegādes pakalpojumus, izmantojot sadarbības patneru kurjeru pakalpojumu. Pircēja datus, pēc Pircēja lūguma nodos augstāk norādītajiem profesionāliem kurjeru pakalpojumu sniedzējiem kā patstāvīgam personas datu pārzinim. Raeco SIA nenes atbildību par citu pārziņu veikto personas datu apstrādi.

5.2.    Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti Pircējam, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi. 

5.3.    Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā. 

5.4.    Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci.

5.5.    Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījums ir jāpieņem tajā norādītajai personai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, spētu uzrādīt kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu preču pavaddokumentus vai veiktu atzīmes kurjerdienesta kurjera terminālī.  

5.6.    Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces tiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās.

5.7.    Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai, ja preci piegādes adresē saņem cita persona.

5.8.    Pārdevējs piegādā Pircējam preces Vietnē norādītajā termiņā, kas redzams pie preces pirms pasūtījuma veikšanas, vai pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Ja Pasūtījuma ietvaros Pircējs pasūta vairākas Preces, Pārdevējs pasūtījumu Pircējam piegādā kā kopumu, ja vien Pircējs nav izteicis vēlēšanos saņemt preces atsevišķi, norādot šo vēlmi pasūtījuma izdarīšanas brīdī, vai pasūtījuma apstrādes gaitā komunikācijā ar Pārdevēju. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

5.9.    Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību preču kvalitātei. Ja Pircējs konstatē, ka precēm ir neatbilstoša kvalitāte vai bojāts iepakojums (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai, ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, vai ir piegādāts neatbilstošs preču skaits, viņam tas ir jāatzīmē kurjerdienesta kurjera terminālī vai uz preču piegādes pavaddokumenta (atkarībā no tā, kas konkrētajā piegādē pieejams), Pārdevēja eksemplārā. Pēc šādas atzīmes veikšanas, Pircējam nekavējoties (bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā) jāinformē Pārdevējs par šādu apstākļu rašanos. Ja pircējs parakstījis piegādes pavaddokumentu vai veicis apstiprinošu atzīmi kurjerdienesta kurjera terminālī un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā.

5.10.    Jebkuru komunikāciju ar Pārdevēju Pircējs var veikt izmantojot savu personīgo kontu, kas Pircējam atvērts Vietnē vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi [email protected]. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.  

6. PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

6.1.    Visu Vietnē pārdodamo preču īpašības ir norādītas katras preces aprakstā, detalizētāku informāciju iespējams iegūt pa tālruni, e-pastā (Tālr.: +371 25755739, e-pasts: [email protected])

6.2.    Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

6.3.    Precēm tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, Pircēju/Patērētāju iegādātajām precēm tiek piemērota likumā noteiktā divu gadu preču kvalitātes komercgarantija sākot no pirkuma dienas. Pārdevējam ir arī tiesības noteiktām precēm piemērot papildu garantiju. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte, viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

6.4.    Pārdevēja ražotajām Precēm, un Precēm, kurām Pārdevējs pats var nodrošināt garantijas apkalpošanu, garantijas serviss tiek nodrošināts Pārdevēja servisa centrā – Valmieras ielā 2,Rīgā, LV-1009, Latvijā (darba laiks: darba dienās, no plkst. 9:00 līdz 17:00, tel. +371 25755739).

6.5.    Ja Pircējs saņem bojātu preci, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju pa tālruni, e-pastā (Tālr.: +371 25755739, e-pasts: [email protected]), vai ierodoties klātienē Dārzciema iela 91, Rīgā, LV-1073, Latvijā, lai pieteiktais gadījums tiktu atrisināts, ņemot vērā šajā dokumentā minētos noteikumus un Raeco SIA garantijas servisa procedūru. 

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PREČU ATGRIEŠANA

7.1.    Pircēji/Patērētāji, kas iegādājušies preces Vietnē (https://skandimebeles.lv / https://skandibaldai.lt / https://skandimoobel.ee) vai veikalā ir tiesīgi vienpusēji, nenorādot iemeslu, izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes (saņemšanas) dienas vai, ja Pircējs (patērētājs) vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un šīs preces tiek piegādātas atsevišķi – no pēdējās preces piegādes (saņemšanas dienas), vai, ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai pa daļām – no pēdējās partijas vai daļas piegādes (saņemšanas dienas) – saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

7.2.    Pircējs/Patērētājs var atkāpties no Līguma, atdodot preci Raeco SIA, Dārzciema iela 91, Rīga, LV-1073, Latvija pimrs tam izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu), nosūtot Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no pirkšanas-pārdošanas līguma pa e-pastu [email protected] vai piesakot atgriešanu izmantojot savu personīgo kontu, kas atvērts Vietnē. Pircēja/Patērētāja paziņojumā skaidri jānorāda Pircēja/Patērētāja nodoms atkāpties no Līguma. Pircējs/Patērētājs iesniedz arī pirkuma dokumentu (rēķinu, kvīti u.c.) un uzrāda šo dokumentu Raeco SIA, vai nosūta tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, kas apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja Pircējs/Patērētājs viena Līguma ietvaros iegādājas vairākas preces, viņa atkāpšanās tiesības attiecas gan uz vienu, gan vairākām precēm.

7.3.    Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējam ir jāsedz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma  12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta noteikumu nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 23. punktā minētās izmaksas.

7.4.    Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam ir nosūtīts paziņojums par atkāpšanos no Pirkšanas-pārdošanas līguma nogādā preci Pārdevējam Raeco SIA, Valmieras ielā 2,Rīgā, LV-1009, Latvijā. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atdošanai.

7.5.    Preces tiek atdotas atpakaļ vai nu Raeco SIA, Valmieras ielā 2,Rīgā, LV-1009, Latvijā, vai arī Pircējs var tās atdot ar paša izvēlētu starpnieku (kurjeru). Visas ar preču atgriešanu Pārdevējam saistītās izmaksas sedz Pircējs/Patērētājs (atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta noteikumu nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 23.punktā noteiktajam. Pirms preču atpakaļatdošanas, izmantojot starpniekus (kurjerus), Pircējs sazinās ar Pārdevēju un vienojas par preču atdošanu e-pastā ([email protected]).

7.6.    Pircējam/Patērētājam izmantojot atteikuma tiesības, samaksātā maksa par Preču piegādi netiek atmaksāta. Preču atgriešanas izdevumus, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pārdevējs. 

7.7.    Pircējs/Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs/Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

7.8.    Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja Pircējs/Patērētājs rīkojas saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

    7.8.1.    atdotās precēs ir oriģinālajā iepakojumā vai citā kārtīgā iepakojumā;

    7.8.2.    atdotajām precēm nav Pircēja/Patērētāja radītu bojājumu;

    7.8.3.    atdotās preces ir nelietotas un ir saglabāts to pārdošanas izskats (nesabojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves, utt.);

    7.8.4.    atdotās preces ir tādā pašā komplektācijā, kādā tās saņēmis Pircējs/Patērētājs, ieskaitot lietošanas instrukcijas;

    7.8.5.    atdodot preces, Pircējs/Patērētājs uzrāda oriģinālu pirkumu apliecinošu  dokumentu – čeku vai PVN rēķinu – un aizpilda pieteikumu par preču atdošanu.

7.9.    Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu vai pieņemt preces, nosakot tām samazinātu vērtību.

7.10.    Nauda par atdotajām precēm, tiek atdota Pircējam 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža vai pēc preču atdošanas Pārdevējam. Naudu pircējam atmaksā tādā pašā veidā, kādā viņš/viņa iegādājās preces (piemēram, ja par precēm samaksāts ar bankas pārskaitījumu, atmaksātā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika saņemts maksājums), ja vien Pircējs nepiekrīt citam Pārdevēja piedāvātajam naudas atmaksas veidam.

7.11.    Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis atmaksas nosacījumus, ja tas nevar veikt pārskaitījumu Pircēja vainas dēļ (novēlota preču atdošana, neprecīzi dati utt.).

7.12.    Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības precēm, ja preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piemēram, ausīs ieliekamas austiņas), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, printeru izejmateriāli);  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;  citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos - Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", 22. punkts.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1.    Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

8.2.    Ja piekļūšana vietnei, reģistrācija Vietnē vai pasūtījuma veikšana Vietnē nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

8.3.    Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Vietnes preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

8.4.    Pārdevējam ir tiesības uz laiku pārtraukt vai izbeigt vietnes darbību, veikt izmaiņas Vietnē vai atsevišķās tā daļās, mainīt tās saturu daļēji vai pilnībā, mainīt vietnes darbības tīmekļa vietnes adresi un/vai, atkarībā no vietnes sistēmas tehniskajām iespējām ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu. Tas neietekmē Pirkšanas-pārdošanas līgumus, ko Pircējs noslēdzis pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas.

8.5.    Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

8.6.    Pirkšanas-pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu pēc tam, kad preces ir nodotas Pircējam Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.7.    Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju par Noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā.

8.8.    Ja Puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8.9.    Pircējs (patērētājs) var iesniegt pieprasījumus un/vai sūdzības par vietnes iegādātajām precēm vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 654 525 54, rakstot uz e-pastu: [email protected],  vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa Vietnē https://www.ptac.gov.lv/lv vai aizpildot pieteikuma veidlapu Elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā tīmekļa Vietnē http://ec.europa.eu/odr/.


ŠO NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šos noteikumus. Mēs informēsim jūs par jebkurām izmaiņām, ievietojot vietnē jaunos noteikumus.

Jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šos noteikumus, lai konstatētu jebkādas izmaiņas vadoties pēc pēdējais grozījuma norādes šīs lapas lejas daļā.


SAZINĀTIES AR MUMS

Ja jums ir jautājumi vai bažas par šiem lietošanas noteikumiem vai mūsu noteikumu praksi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]


Reģistrētais nosaukums: Raeco SIA

Reģistrācijas numurs, datums: 40103395036, 18.03.2011

Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tukums, Zvirgzdu iela 8, LV-3101, Latvija

Faktiskā adrese: Dārzciema iela 91, Rīga, LV-1073, Latvija


Pēdējais grozījums: 23.01.2024

PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN TREŠU PUŠU IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA
Šajā e-komercijas vietnē tiek izmantotas tehniskās, analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu e-komercijas procesu pareizu darbību un apkopotu datus par to, kā vietne tiek izmantota.
Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat savas personiskās informācijas apstrādei, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā. Aicinām iepazīties ar vietnes GDPR / Privātuma Politiku.